UUDET JÄSENET 

Jäseneksi voi ilmoittautua sihteerille tai jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heidän yhteystietonsa löytyvät kohdasta Yhteystiedot .

Jäsenhakemuksen voi myös tehdä lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen suvun sähköpostiosoitteeseen: piintilanjajunttilansuku@gmail.com Hakemuksesta tulisi käydä ilmi hakijan nimi, myös entiset nimet, syntymäaika ja paikka, ammatti, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jos on, isän ja äidin nimi, syntymäaika ja -paikka.

 

JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu kerätään joka toinen vuosi jälkikäteen.

Vuosille 2020 – 2021  vuosikokous on vahvistanut jäsenmaksuksi 10 euroa ( eli 5 euroa/vuosi). Ainaisjäsenmaksu on 150 euroa.

Jäsenmaksun voi maksaa yhdistyksen tilille:  Lounaismaan Osuuspankki FI95 5410 0220 0509 60 Viitetietoihin jäsenen nimi ja osoite.

OSOITTEENMUUTOKSET

Osoitteenmuutoksen voi tehdä sähköpostilla suvun sähköpostiosoitteeseen: piintilanjajunttilansuku@gmail.com

Seloste kertoo, kuinka Piintilan ja Junttilan Suku r.y. kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja jäsensuhteen hoitamisen, jäsenpalvelujen tarjoamisen ja verkkosivun käyttämisen yhteydessä.
Laatimispäiväys: 23.11.2019, päivitetty: 4.2.2020.

Rekisterinpitäjä: Piintilän ja Junttilan Suku r.y.
Merkitty yhdistysrekisteriin 21.1.1953, Y-tunnus 3025409-5

Rekisterin nimi: Piintilän ja Junttilan Suku r.y:n jäsenluettelorekisteri.

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot: 
Peppi Laine, puheenjohtaja, Salo, puh. 040 900 2957, sp: peppi (a) mikkolantila.fi

Rekisteritietoja käsittelevät yhteyshenkilöt yhdistyksen hallituksessa:
Asta Myyrinmaa, Turku, puh. 040 585 0947, sp: astamyy (a) gmail.com
Sini Piintila, Salo, sp: sini.piintila (a) gmail.com
Kari Stenius, Turku, puh. 0400 824 222, sp: kari.stenius (a) pp1.inet.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus:
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä, yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa, luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Käsittelyn oikeusperuste perustuu myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. a) ja c) -kohtiin. Jäsenluettelorekisteriä käytetään, jotta voidaan ylläpitää varsinaisia jäsentietoja sekä lähettää jäsenille tiedotteita ja jäsenmaksukirjeitä. Jäsenen nimi- ja osoitetietoja voidaan antaa sähköistä käsittelyä varten ulkopuolisen tarjoajan palvelimille ainoastaan jäsenpostitusta varten tietosuojaselostetta noudattaen.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteröityjä ovat Piintilän ja Junttilan Suku r.y:n jäseneksi liittyneet. Jäsenistä merkitään yhdistyslain vaatimat tiedot sekä muita yhteydenpitoon ja yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten jäsenen täydellinen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jäsenlaji ja tarvittaessa jäsenmaksutieto.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan jäseneltä itseltään ja julkisista lähteistä. Maksujen suoritukset saadaan yhdistyksen kirjanpidosta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä:
Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin ne on kerätty. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsittelee ja niistä vastaa yhdistyksen hallitus. Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä kaikkien jäsenten lainmukaiset jäsenluettelotiedot eli täydellinen nimi ja kotipaikkakunta. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri on tallennettu atk-tiedostoon, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjälle. Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Yhdistyksen hallussa olevat tiedot ovat lain tai toiminnan tarpeen määräämän ajan asianmukaisesti säilytettynä yhdistyksellä tai tallennettuna yhdistyksen käyttämissä tietojärjestelmissä, jotka ovat suojatut suojausohjelmistojen avulla.

Tarkastusoikeus ja rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen:

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa ja hänellä on oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistaan. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Kuitenkaan sellaisia henkilötietoja, joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa. Myös yhdistyksen toimihenkilöiden nimitiedot toimikausineen säilytetään sukuyhdistyksen historiaa varten. Sama oikeus koskee lisäksi yhdistyksen kokouksien ja hallituksen kokouksien pöytäkirjoja liitteineen sisältäen myös kokouksien osanottajat. Jäsenluettelorekisterissä säilytetään tietoja jäsenyyden ajan. Pyynnön tietojen korjaamisesta tai poistamisesta voi tehdä yhdistyksen rekisteritietoja käsitteleville henkilöille.

Jäsenluettelorekisteriä koskeva informointi:

Rekisterinpitäjä informoi jäsenluettelorekisteriin liittyviä asioita yhdistyksen kotisivuilla ja tarvittaessa jäsenkirjeillä.

Selosteen muuttaminen:

Yhdistyksen hallituksella on oikeus muuttaa tätä selostetta.

Valitus valvontaviranomaiselle:

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä tietosuojavaltuutetulle osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki

 

Piintilän ja Junttilan Suku nimisen yhdistyksen säännöt

1 §.

Yhdistyksen nimi on Piintilän ja Junttilan Suku ja sen kotipaikkana on Halikon kunta.

                                                                     2§.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1)      toimia yhdyssiteenä Halikossa, Piintilän yksinäisen ratsutilan isäntänä vuosina 1736–1781 olleen Kristeri Simonpoika Piintilän ja Kuusjoella Junttilan ratsutilan isäntänä vuosina 1764–1776 olleen Mikko Matinpoika Junttilan jälkeläisten kesken,

2)      kerätä ja tallettaa näiden sukujen jäseniä koskevia asiakirjoja, painotuotteita, valokuvia ja muuta niihin verrattavaa aineistoa,

3)      julkaista sukujen vaiheita koskevia tietoja ja kuvauksia sekä

4)      mahdollisuuksien mukaan avustaa sukujen vanhuksia ja orpoja sekä nuoria ja lahjakkaita ammatti- ja korkeakoulujen opiskelijoita heidän taloudellisissa vaikeuksissaan.

3§.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää sukukokouksia ja juhlia, toimituttaa tutkimuksia sukujen vaiheista sekä ottaa vastaan testamentti- ym. lahjoituksia.

                                                                              4§.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen edellä mainittujen Kristeri Simonpoika Piintilän ja Mikko Matinpoika Junttilan pojan tai tyttären jälkeläinen ja tämän puoliso, jonka yhdistyksen hallitus tehdyn ilmoittautumisen perusteella jäseneksi hyväksyy.

Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle sukukokouksen määräämän kertakaikkisen liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun sekä lähettämään yhdistyksen sihteerille oma-aloitteisesti tiedot perheessään sattuneita syntymä-, vihkimis- ja kuolintapauksista ynnä muista huomattavammista perhetapahtumista.

Halutessaan erota yhdistyksestä, on jäsenen ilmoitettava siitä yhdistyslain mukaisesti. Eroavan jäsenen on kuitenkin suoritettava jäsenmaksu siltä vuodelta, jolloin eroaminen tapahtuu.

                                                                              5§.

Yhdistyksen asioita hoitavat sen hallitus sekä varsinaiset ja ylimääräiset vuosikokoukset.

Hallituksen, jonka jäsenet valitaan kukin neljäksi vuodeksi kerrallaan, muodostavat varsinaisessa sukukokouksessa erikseen valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet eroavat vuoronsa mukaan, ensimmäisellä kerralla arvan nojalla neljä jäsentä.

                                                                              6§.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Kuitenkin on rahastonhoitaja oikeutettu yksin ilman erityistä valtuutusta nostamaan yhdistykselle tulevia rahoja kirjoittaen tällöin yksin yhdistyksen nimen.

                                                                              7§.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia tarkoitusperien toteuttamisesta, hoitaa sen omaisuutta, esittää varsinaiselle sukukokoukselle toiminta- ja tilikertomus kuluneilta toimintavuosilta sekä muutenkin hoitaa yhdistyksen asioita, mikäli ne eivät kuulu sukukokousten käsiteltäviin.

Hallitus voi valita tarvittaessa toimihenkilöitä joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

                                                                              8§.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan vuoden helmikuun kuluessa.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnontarkastuksesta on jätettävä viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa yhdistyksen hallitukselle.

                                                                              9§.

Varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi huhti-syyskuun aikana hallituksen määräämässä paikassa ja käsitellään seuraavat asiat:

1)      tarkastetaan hallituksen toiminta- ja tilikertomukset kuluneilta toimintavuosilta,

2)      esitetään tilintarkastajain lausunnot,

3)      päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille,

4)      määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus,

5)      valitaan hallitukseen neljä jäsentä erovuoroisten tilalle,

6)      valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen jäsenistä,

7)      valitaan alkaneita tilivuosia varten kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä,

8)      käsitellään muut hallituksen tai jonkun yhdistyksen jäsenen hallituksen kirjallisesti vähintään kolme viikkoa ennen sukukokousta tekemät ehdotukset ja

9)      valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa.

10§.

Hallituksen ehdotuksesta voi sukukokous kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi jonkun sekä kunniajäseniksi joitakin suvun jäseniä, jotka toiminnallaan ovat erikoisesti edistäneet yhdistyksen tarkoituksien toteuttamista.

                                                                              11§.

Varsinaiset ja ylimääräiset sukukokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla kaksiviikkoa ennen kokouspäivää ainakin yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.

                                                                              12§.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Suomen Sukututkimusseura – Geneologiska Samfundet i Finland r.y:lle käytettäväksi Varsinais-Suomen talonpoikaissukujen tutkimisen hyväksi.

Yhdistyksen arkiston yhtenäisenä kokoelmana säilyttämisestä päättää erikseen yhdistyksen viimeinen sukukokous.

                                                                              13§.

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain säännöksiä.